Privacy policy

In dit privacybeleid is vastgelegd hoe het bestuur van Stichting de Kraaienvangers omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Begrippen

 1. Het bestuur zijn de mensen die gekozen en daadwerkelijk ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
 2. Raadsleden zijn, hoewel de naam anders doet vermoeden, geen officiële leden zoals bij wet voor een vereniging het geval is. Aangezien er sprake is van een stichting bevat alleen het bestuur officiële leden. Raadsleden worden door de stichting beschouwd als vrijwilligers.
 3. Onder persoonsgegevens wordt verstaan voornaam, achternaam, initialen, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en betaalgegevens en beeldmateriaal.
 4. Onder stichting wordt verstaan Stichting de Kraaienvangers, zoals omschreven in de Statuten.
 5. Huishoudelijk Reglement is het reglement dat is vastgesteld ingevolge van de Statuten van Stichting de Kraaienvangers.
 6. Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen de stichting en de ontvanger van de gegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn.

Stichting de Kraaienvangers doet er alles aan om uw privacy als bezoeker van onze website, van onze evenementen of wanneer u op een andere wijze in contact treedt met de stichting, te waarborgen en te respecteren, evenals de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens, verkeersgegevens en inhoud van uw communicatie. We vragen u om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Artikel 1 – Persoonsgegevens

1.1 Soort persoonsgegevens
Stichting de Kraaienvangers bewaart alleen persoonsgegevens die voor de doeleinden van de stichting strikt noodzakelijk zijn. Het gaat alleen om gegevens die u zelf (bijvoorbeeld bij de aanschaf van kaarten) aan Stichting de Kraaienvangers verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot:

 • Voornaam, achternaam en initialen
 • Straat, huisnummer, postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bank- en betaalgegevens

1.2 Bewaring en beveiliging persoonsgegevens
Bewaring van persoonsgegevens door Stichting de Kraaienvangers gebeurt alleen wanneer een bezoeker of gebruiker deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Stichting de Kraaienvangers hanteert een strikt beleid t.a.v. de opslag van deze gegevens. Persoonsgegevens worden bewaard op een versleutelde laptop met een up-to-date virusscanner of achter een beveiligde digitale omgeving.

Stichting de Kraaienvangers maakt gebruik van een client van LVP Reserveringssystemen BV (TicketUnie) voor het afhandelen van de kaartverkoop. De persoonsgegevens die u invult bij de aanschaf van kaarten “worden gecodeerd en over beveiligde lijnen verzonden. Online betalingen gebeuren via directe verbinding met bank- en creditcardmaatschappijen” (zie http://www.ticketunie.nl/Information/safety.aspx).

Persoonsgegevens zullen nooit op een USB-stick worden geplaatst vanwege het gevaar van verlies.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang Stichting de Kraaienvangers daar een redelijk belang bij heeft, tenzij u wilt dat we uw gegevens vernietigen. U dient dit dan schriftelijk te melden bij het secretariaat van de stichting.

1.3 Externe partijen
Stichting de Kraaienvangers heeft met drie externe partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze feesttent of gebruikers van onze website:

 • Tableaux, ter opslag van persoonsgegevens (met name beeldmateriaal) op hun server.
  Privacyverklaring tableaux: klik hier.
 • LVP Reserveringssystemen BV, ter verwerking van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN voor de noodzakelijke afhandeling van de kaartverkoop.
 • Mailchimp, ter verwerking van e-mailadressen voor het versturen van mailings.
  Privacybeleid Mailchimp: klik hier.

Stichting de Kraaienvangers kijkt kritisch naar de externe partijen waarmee een verwerkersovereenkomst wordt gesloten om de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens te allen tijde te kunnen waarborgen. De stichting is ervan overtuigd dat deze drie partijen vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan en uw privacy respecteren.

Wanneer voor het gebruik maken van een bepaalde dienst, zoals Mailchimp of LVP, een account noodzakelijk is om toegang te krijgen tot een digitale omgeving waarin ook persoonsgegevens worden bewaard, garandeert Stichting de Kraaienvangers dit account zo goed mogelijk te beveiligen door middel van sterke wachtwoorden die regelmatig gewijzigd worden. Deze diensten worden tevens gebruikt als back-up van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers zijn alleen toegankelijk voor het bestuur van Stichting de Kraaienvangers en zullen NIET verspreid worden aan raadsleden of andere vrijwilligers van de stichting.

Artikel 2 – Doeleinden

Persoonsgegevens beheerd door Stichting de Kraaienvangers kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Informatieverstrekking:
  • Verstrekking van e-tickets aan het door u opgegeven e-mailadres tijdens het kaartverkoopproces;
  • Verstrekking van ontvangst- en/of betaalbevestigingen na de aanschaf van kaarten via de betaalmodule op de website van Stichting de Kraaienvangers;
  • Correspondentie n.a.v. een foutmelding tijdens of na betaling van e-tickets.
 • Marketingdoeleinden:
  • Na expliciete toestemming kunt u e-mails ontvangen om u te informeren over activiteiten van stichting de Kraaienvangers, ter promotie van kaartverkoop voor evenementen georganiseerd door Stichting de Kraaienvangers of met een verzoek voor het invullen van een digitale enquête.
  • Beeldmateriaal met uw beeltenis worden verspreid via de kanalen beheerd door Stichting de Kraaienvangers (website, social media en nieuwsbrief) of via de pers. Stichting de Kraaienvangers baseert zich hierbij op de grondslag van gerechtvaardigd belang, namelijk het promoten van onze activiteiten ter behoud van de stichting.
 • Persoonlijke correspondentie:
  Stichting de Kraaienvangers gebruikt uw persoonsgegevens om met u in contact te komen indien dat volgens het bestuur van de stichting noodzakelijk is.
 • Bewijslast:
  Tijdens evenementen van Stichting de Kraaienvangers worden in de feesttent opnames gemaakt door beveiligingscamera’s. Deze beelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden bewaard tot het incident is afgehandeld of, in het geval van een strafbaar feit, de strafprocedure is afgerond.

Artikel 3 – Rechten

U heeft het recht Stichting de Kraaienvangers te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Stichting de Kraaienvangers zal op dit verzoek [schriftelijk/e-mail] binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u Stichting de Kraaienvangers verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te vernietigen.

Mocht u daarnaast nog vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting de Kraaienvangers, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met het secretariaat van de stichting. Als we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de AVG ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 4 – Foto’s en video’s

Bij activiteiten georganiseerd door Stichting de Kraaienvangers of waarbij een delegatie van Stichting de Kraaienvangers (bestuur en/of raadsleden) aanwezig zullen zijn, kunnen audiovisuele opnames worden gemaakt. Dit wordt nogmaals kenbaar gemaakt in het Huishoudelijk Reglement dat bij de ingang van de feesttent wordt opgehangen. Het gemaakte beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor sfeerverslagen of promotionele doeleinden, hetzij via eigen kanalen of via de pers. Dit geldt niet voor de beelden gemaakt door de beveiligingscamera’s; deze beelden blijven intern en worden bij wet, als er geen incident heeft plaatsgevonden, na 4 weken vernietigd.

Indien u redelijkerwijs bezwaar heeft tegen de publicatie van beeldmateriaal waar u opstaat, kunt u hiervan melding maken bij het secretariaat van Stichting de Kraaienvangers. Uw wens zal door de stichting zoveel mogelijk worden gehonoreerd.

Artikel 5 – Bewaartermijn

Stichting de Kraaienvangers bewaart uw gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden, tenzij dit noodzakelijk is voor de wettelijke bewaarplicht. Wanneer u persoonsgegevens invult voor de afhandeling van de ticketaankoop, hanteert Stichting de Kraaienvangers een aanvullende bewaartermijn van 3 jaar na de transactie. Als u tijdens deze transactie aangeeft dat de stichting u mailings mag versturen dan wordt dit e-mailadres bewaart tot u zich weer uitschrijft.

Indien er een verwerkingsovereenkomst is gesloten tussen Stichting de Kraaienvangers en een externe partij, dan zullen deze gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en na beëindiging van de overeenkomst, tot een periode van maximaal 3 maanden na afloop van deze overeenkomst.

Artikel 6 – Protocol datalek

Bij een datalek zullen de betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan onverwijld in kennis worden gesteld.

Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op schending van de rechten van betrokkenen, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld [art. 33.1 van het AVG].

In alle andere gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal het bestuur van Stichting de Kraaienvangers daarvan een registratie bijhouden. Stichting de Kraaienvangers heeft naast deze regels nog een apart protocol ontwikkelt over het daadwerkelijk vaststellen van een datalek en hoe men hiermee dient om te gaan. Dit protocol is met name relevant voor de bestuurders die omgaan met de persoonsgegevens van de stichting.

Artikel 7 – Diversen

Dit privacybeleid doet geen afbreuk aan het recht van Stichting de Kraaienvangers om verdere acties te ondernemen ten aanzien van bepaalde gebruikers van de website, bezoekers van onze sociale kanalen of onze feesttent, op basis van een overeenkomst, de wet, regelgeving, enzovoorts. Stichting de Kraaienvangers past privacy, bescherming en beveiliging van gegevens standaard toe waar en wanneer mogelijk.

Artikel 8 – Wijzigingen privacybeleid

Stichting de Kraaienvangers behoudt zich het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Stichting de Kraaienvangers zal de meest recente versie altijd publiceren op haar website.

Artikel 9 – Contact

Voor vragen, opmerkingen en verzoeken omtrent dit privacybeleid kunt u zich richten tot het secretariaat van Stichting de Kraaienvangers:

Stichting "De Kraaienvangers"
Langenakker 4
5591 KH HEEZE
info@kraaienvangers.nl
06-37292073

Website: www.kraaienvangers.nl
Facebook: www.facebook.com/kraaienvangers
Twitter: www.twitter.com/kraaienvangers
Instagram: www.instagram.com/kraaienvangers
Youtube: www.youtube.com/@DeKraaienvangers

Dit privacybeleid is in werking getreden op 21 mei 2018 en voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2021.